「ANA AVATAR VISION」を説明する、ANAホールディングス株式会社 デジタル・デザイン・ラボ アバター・プログラム・ディレクター 深堀昂氏(左)と、ANAホールディングス株式会社 デジタル・デザイン・ラボ アバター・プログラム・イノベーション・リサーチャー 梶谷ケビン氏(右)

「ANA AVATAR VISION」を説明する、ANAホールディングス株式会社 デジタル・デザイン・ラボ アバター・プログラム・ディレクター 深堀昂氏(左)と、ANAホールディングス株式会社 デジタル・デザイン・ラボ アバター・プログラム・イノベーション・リサーチャー 梶谷ケビン氏(右)