J-AIR新型機「エンブラエル 190型機」。5月9日、伊丹空港を離発着する形で遊覧飛行が行なわれた

J-AIR新型機「エンブラエル 190型機」。5月9日、伊丹空港を離発着する形で遊覧飛行が行なわれた