OCVBは賛助会員向けに2018年度の事業説明会を開催した

OCVBは賛助会員向けに2018年度の事業説明会を開催した