「JTA見学バス『JTA機体工場見学とフライトシミュレーター見学』」ではこんなお土産も

「JTA見学バス『JTA機体工場見学とフライトシミュレーター見学』」ではこんなお土産も