「POKE AHI SHOYU POKE」と「POKE AHI SECRET SPICY POKE」を熱々ご飯に

「POKE AHI SHOYU POKE」と「POKE AHI SECRET SPICY POKE」を熱々ご飯に